Khuyến mãi Tiền Gửi 15%

Hãy tận dụng khuyến mãi định kỳ của chúng tôi với tỷ lệ 15% để tăng vốn giao dịch của bạn. Áp dụng cho mọi khoản gửi từ $1000 trở lên, nâng cao sức mạnh giao dịch của bạn lên đến $10,000 bổ sung vào giao dịch của bạn.

Bạn có thể áp dụng cho khuyến mãi này mỗi khi bạn thực hiện một khoản gửi. Điều khoản và điều kiện áp dụng.

Cách Nhận Quà

Chỉ cần 3 bước đơn giản để nhận ưu đãi 15% trên khoản gửi của bạn!

 • 1

  Mở Một Tài Khoản Thực

  Mở một tài khoản thực nếu bạn chưa có.
 • 2

  Nạp Tiền Vào Tài Khoản

  Thực hiện một khoản gửi tiếp theo vào tài khoản thực của bạn.
 • 3

  Nhận Phần Thưởng

  Khuyến mãi của bạn sẽ tự động được ghi vào tài khoản của bạn.*
Bắt Đầu

Xem các điều khoản và điều kiện

VT Markets 15% Credit Bonus (VN) Terms and Conditions
Điều khoản và Điều kiện Bonus 15% của VT Markets (VN)

This offer is provided by VT Markets, traded under VT Markets Limited (herein “the Company” or “VT Markets”), to the Company’s clients.
Ưu đãi này được cung cấp bởi VT Markets, được giao dịch dưới tên VT Markets Limited (ở đây là “Công ty” hoặc “VT Markets”), cho các khách hàng của Công ty.

PROMOTION TERMS AND CONDITIONS
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KHUYẾN MÃI

 1. This offer is available from 2 November 2021
  Ưu đãi này bắt đầu hiệu lực từ ngày 02 tháng 11 năm 2021
 2. This offer is available to all VT Markets’ Clients who resides in Vietnam only.
  Ưu đãi này chỉ dành cho tất cả các Khách hàng của VT Markets cư trú tại Việt Nam.
 3. VT Markets will offer this to new and existing clients at its discretion. If you are not sure about your eligibility, please contact [email protected].
  VT Markets sẽ cung cấp dịch vụ này cho khách hàng mới và khách hàng hiện tại theo quyết định của mình. Nếu bạn không chắc chắn về tính đủ điều kiện của mình, vui lòng liên hệ [email protected].
 4. New clients must open a new live account with VT Markets (meaning, not a “demo” account). By opening a new account with VT Markets, the client acknowledges they have read and agreed to be bound by these Terms and Conditions and VT Markets’ Terms and Conditions.
  Khách hàng mới cần phải mở một tài khoản thực mới với VT Markets (nghĩa là, không phải tài khoản “demo”). Bằng cách mở một tài khoản mới với VT Markets, khách hàng xác nhận rằng họ đã đọc và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này cũng như Điều khoản và Điều kiện của VT Markets.
 5. You will be automatically opt-in to this offer if you are eligible after your live trading account is opened. If you would like to change your mind whether to participate in this offer, you can log in to you Client Portal and change the status under “Promotion” tab.
  Bạn sẽ được tự động chọn tham gia ưu đãi này nếu bạn đủ điều kiện sau khi tài khoản giao dịch trực tiếp của bạn được mở. Nếu bạn muốn thay đổi quyết định có tham gia ưu đãi này hay không, bạn có thể đăng nhập vào Cổng khách hàng và thay đổi trạng thái trong mục “Khuyến mại”.
 6. Eligible clients will receive credit bonus that is equal to 15% of your deposit made every time.
  Khách hàng đủ điều kiện sẽ nhận được tiền thưởng tín dụng tương đương với 15% số tiền nạp của bạn mỗi lần.
 7. The credit amount is capped at a maximum of $10,000 per eligible client at any time during this offer.
  Số tiền tín dụng được giới hạn ở mức tối đa $ 10.000 cho mỗi khách hàng đủ điều kiện vào bất kỳ lúc nào trong thời gian ưu đãi này.
 8. Your bonus will be credited to your trading account within 1 business day after we verify your deposit.
  Tiền thưởng của bạn sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn trong vòng 1 ngày làm việc sau khi chúng tôi xác minh khoản tiền gửi của bạn.
 9. Internal transfers, balance or cash adjustments, Introducer/Affiliate rebates or commissions of any kind will not be considered new deposits and therefore will not be counted towards this offer.
  Chuyển khoản nội bộ, điều chỉnh số dư hoặc tiền mặt, chiết khấu cho Người giới thiệu/Cộng tác viên hoặc hoa hồng dưới bất kỳ hình thức nào sẽ không được coi là tiền gửi mới và do đó sẽ không được tính vào ưu đãi này.
 10. Credit amounts cannot be withdrawn. Profits made will be reflected in your account value. Similarly, any losses made will be deducted from your account value. Any profits generated from the utilization of the bonus are available for withdrawal as per our withdrawal procedure.
  Số tiền tín dụng không thể rút được. Lợi nhuận tạo ra sẽ được phản ánh trong giá trị tài khoản của bạn. Tương tự, bất kỳ khoản lỗ nào thực hiện sẽ được khấu trừ vào giá trị tài khoản của bạn. Bất kỳ lợi nhuận nào tạo ra từ việc sử dụng tiền thưởng đều có thể rút tiền theo quy trình rút tiền của chúng tôi.
 11. If you opt to withdraw your money, all trading credit (bonus) will be completely removed from your account accordingly regardless of the withdrawal amount
  Nếu bạn chọn rút tiền của mình, tất cả tín dụng giao dịch (bonus) sẽ bị khấu trừ toàn bộ khỏi tài khoản của bạn bất kể số tiền rút là bao nhiêu
 12. You will not be eligible to claim any bonus if your account is linked to any MAM or PAMM master.
  Bạn sẽ không đủ điều kiện để yêu cầu bất kỳ phần thưởng nào nếu tài khoản của bạn được liên kết với bất kỳ MAM hoặc PAMM master nào.
 13. You cannot transfer your bonus between your trading accounts.
  Bạn không thể chuyển tiền thưởng giữa các tài khoản giao dịch của mình.
 14. If your account equity is less than the trading credit on your account, the remaining credit may be withdrawn at our discretion, which could in turn force a stop out of all open positions on your account.
  Nếu vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn nhỏ hơn tín dụng giao dịch trên tài khoản của bạn, thì khoản tín dụng còn lại có thể được rút theo quyết định của chúng tôi, do đó có thể buộc dừng tất cả các vị thế mở trên tài khoản của bạn.
 15. This program can be retracted at any time of VT Markets’ choosing and account eligibility will be subject to our discretion.
  Chương trình này có thể được rút lại bất kỳ lúc nào do VT Markets lựa chọn và tính đủ điều kiện của tài khoản sẽ tùy thuộc vào quyết định của chúng tôi.
 16. Your credit will be removed at the time this promotion offer ends without further notice.
  Tín dụng của bạn sẽ bị xóa vào thời điểm ưu đãi khuyến mãi này kết thúc mà không cần thông báo thêm.

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Click here to read the full general terms and conditions that apply to all VT Markets’ promotion offer.
Nhấp vào đây để đọc toàn bộ điều khoản và điều kiện chung áp dụng cho tất cả khuyến mãi của VT Markets