Thành viên Ủy ban Tài chính

Ủy ban Tài chính và Quỹ Bồi thường

VT Markets là một thành viên của Ủy ban Tài chính, một tổ chức bên ngoài độc lập chuyên giải quyết tranh chấp và khiếu nại trong thị trường ngoại hối. Chuyên về giải quyết xung đột, Ủy ban Tài chính cung cấp một lớp bảo vệ bổ sung cho các nhà giao dịch thông qua Quỹ Bồi thường của mình, là một loại bảo hiểm cho khách hàng của các thành viên.

Trong trường hợp tranh chấp với VT Markets không được giải quyết, khách hàng có thể chuyển khiếu nại đến Ủy ban Tài chính theo các điều khoản được mô tả trong Hợp đồng với Khách hàng. Quỹ Bồi thường cung cấp bảo hiểm cho các quyết định được đưa ra bởi Ủy ban Tài chính, cung cấp lên đến €20.000 cho mỗi khách hàng (dưới điều kiện và điều khoản).

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang web của Ủy ban Tài chính tại https://financialcommission.org/vt-markets và Hợp đồng với Khách hàng của chúng tôi.