NOTIFICATIONS

Hết thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày ở Mỹ

October 26, 2023

Kính gửi khách hàng,

Do Quy ước giờ mùa hè của Mỹ kết thúc vào ngày 6 tháng 11 năm 2023, giờ giao dịch đối với một số sản phẩm nhất định trên MT4/MT5 sẽ thay đổi.
Cùng ngày, giờ máy chủ cũng sẽ thay đổi từ GMT+3 sang GMT+2.

Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để nêu rõ các công cụ bị ảnh hưởng:

Thông tin trên được cung cấp chỉ mang tính tham khảo, vui lòng tham khảo phần mềm MT4/MT5 để biết dữ liệu cụ thể.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected].