NOTIFICATIONS

Thông báo điều chỉnh giao dịch

March 27, 2024

Kính gửi khách hàng,

Bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 năm 2024, giờ giao dịch của một số sản phẩm MT4/MT5 sẽ thay đổi do sự thay đổi Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày sắp tới ở EU/Vương quốc Anh.

Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để nêu rõ các công cụ bị ảnh hưởng:

Thông tin trên được cung cấp chỉ để tham khảo; vui lòng tham khảo phần mềm MT4/MT5 để biết dữ liệu cụ thể.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected].