NOTIFICATIONS

Sửa đổi trên tất cả trái phiếu

April 10, 2024

Kính gửi khách hàng,

Để cung cấp môi trường giao dịch thuận lợi cho khách hàng, VT Markets sẽ sửa đổi cài đặt giao dịch của tất cả Trái phiếu vào ngày 15 tháng 4 năm 2024:

Thông tin trên được cung cấp chỉ để tham khảo; vui lòng tham khảo phần mềm MT4/MT5 để biết dữ liệu cụ thể.

Lời nhắc thân thiện:

1. Ngoại trừ Tên Biểu tượng, các thông số kỹ thuật còn lại của sản phẩm sẽ không thay đổi.

2. Các vị thế trên tất cả trái phiếu đã mở trong tài khoản thực sẽ tiếp tục được giữ dưới tên hợp đồng mới. Các vị trí trong tài khoản demo sẽ bị hủy.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected].